OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO
1.1 Prodávajícím je obchodní společnost R.Charde s.r.o., IČO: 04335309, DIČ: CZ04335309, se sídlem 1. máje 880/5, 747 23 Bolatice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63271 (dále jen „prodávající“).
Adresa pro doručování: [Vítkovická 3369, Ostrava, 702 00]
Adresa pro elektronickou komunikaci:[kristyna@cokafe.com]

2 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
2.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti anebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který prodávající provozuje na internetové adrese https://cokafe.com/ (dále jen „internetový obchod“).
2.2 Tyto obchodní podmínky mají aplikační přednost před použitím občanského zákoníku tam, kde to občanský zákoník vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito obchodními podmínkami, budou použity právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník.
2.3 Ujednání odchylná od ujednání těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek.
2.4 Kde se v těchto obchodních podmínkách odkazuje na odstavce (nebo též „odst.“) nebo články (nebo též „čl.“) bez další specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto obchodních podmínek.
2.5 Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Podnikatelem se rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se pro účely definice spotřebitele dle předchozí věty rozumí prodávající a spotřebitelem se rozumí kupující, není-li kupující také podnikatelem.
2.6 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3 ZÁKAZNICKÝ ÚČET
3.1 Kupující má možnost nakupovat v internetovém obchodu bez předchozího zřízení zákaznického účtu (tzv. bez registrace).
3.2 V případě, že si kupující dobrovolně zřídí zákaznický účet (a za tímto účelem dobrovolně udělí prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů, který je vyžadován mimo tyto obchodní podmínky), vytvoří si v internetovém obchodu zákaznický účet pro snazší objednávání zboží i aktualizaci povinných údajů nezbytných pro vyřízení budoucích objednávek. Povinnými údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa (pokud se liší od dodací adresy), telefon a e-mail kupujícího.
3.3 Kupující je povinen uvést v zákaznickém účtu pouze pravdivé údaje. Kupující má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách aktualizovat, a to nejpozději před každou objednávkou.
3.4 V průběhu zřízení zákaznického účtu (registrace) má kupující povinnost si zvolit přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovacím jménem je fungující e-mailová adresa kupujícího.
3.5 Kupující je plně odpovědný za užívání svého zákaznického účtu a případné zneužití povinných údajů, uvedených v zákaznickém účtu, jinými osobami než prodávajícím.
3.6 Kupující je povinen nezpřístupnit své heslo do zákaznického účtu třetím osobám.
3.7 Kupující není oprávněn zpřístupnit využívání zákaznického účtu třetí osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za užívání zákaznického účtu tak, jako by jej užíval sám.
3.8 Prodávající si vyhrazuje právo zákaznický účet kdykoliv bez náhrady zrušit, nebo jej učinit nepřístupným z důvodu údržby nebo poruchy internetového obchodu.

4 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4.1 Internetový obchod (resp. webové rozhraní internetového obchodu) obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení jednotkových cen nabízeného zboží.
4.2 Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH a jsou konečné.
4.3 Nabídka zboží a jeho jednotkové ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ujednání není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.4 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Zboží vystavené v internetovém obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu adresovanou kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření kupní smlouvy.
4.5 Pro objednání zboží kupující v prostředí internetového obchodu vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
4.5.1 identifikaci objednávaného zboží, včetně velikosti a množství (počet) požadovaného balení zboží,
4.5.2 způsob dodání zboží, včetně informací o nákladech spojených s dodáním zboží
4.5.3 způsob úhrady kupní ceny zboží,
4.5.4 identifikační a kontaktní údaje kupujícího (tj. zejména jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa (pokud se liší od fakturační adresy), telefon a e-mail kupujícího),
4.5.5 poznámky k objednávce (volitelné), (dále jen „objednávka“).
4.6 Identifikační a kontaktní údaje kupujícího lze prodávajícímu poskytnout i přihlášením se do zřízeného zákaznického účtu kupujícího.
4.7 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze úplné a pravdivé údaje. Pokud kupující neposkytne prodávajícímu úplné a pravdivé údaje, prodávající není povinen objednané zboží kupujícímu odevzdat.
4.8 Kupující odpovídá prodávajícímu za jakékoli škody způsobené poskytnutím neúplných či nesprávných údajů.
4.9 Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné.
4.10 Odeslání objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.
4.11 Automatický systém prodávajícího neprodleně po odeslání objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), že objednávka byla v pořádku prodávajícím přijata. Toto potvrzení zašle prodávající na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího, uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky a e-mail kupujícího.
4.12 Pokud kupující zadal chybný e-mail, v důsledku čehož mu potvrzení o přijetí objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.
4.13 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaná výše nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem či telefonicky) nebo upřesnění či změnu podmínek dodání zboží nebo způsobu úhrady kupní ceny oproti uzavřené kupní smlouvě.
4.14 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve jakýmkoli způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
4.15 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaných kupujícím.
4.16 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu a případné náklady na dopravu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5 TECHNICKÉ KROKY VEDOUCÍ K UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
5.1 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v prostředí internetového obchodu jsou následující:
(i) výběr zboží, výběr balení (velikost balení podle váhy), výběr způsobu pražení a množství (počet) balení a následné kliknutí na tlačítko „Přidat do košíku“,
(ii) kliknutí na elektronický nákupní košík označený jako „Košík“ (v pravém horním rohu obrazovky), ve kterém může kupující měnit množství vybraného zboží, případně vybrané zboží z košíku odstranit, a následné kliknutí na tlačítko „Pokladna“, případně na tlačítko „Zobrazit košík“, kdy se kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, ve které kupující taktéž může měnit množství vybraného zboží, případně vybrané zboží z košíku odstranit, a následně kliknutí na tlačítko „Přejít k pokladně“,
(iii) řádné vyplnění údajů dle odst. 4.5.2 (způsob dodání zboží a způsob úhradu kupní ceny zboží), odst. 4.5.3 (způsob úhrady kupní ceny zboží) a odst. 4.5.4 (identifikační a kontaktní údaje kupujícího) a následné kliknutí na tlačítko „Objednatel“,
(iv) potvrzení prodávajícího, že objednávka byla v pořádku přijata, zaslané na e-mail kupujícího uvedený v zákaznickém účtu či v objednávce.

6 KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze způsoby uvedenými v objednávkovém formuláři.
6.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši (osobní odběr v kavárnách prodávajícího není zpoplatněn). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
6.3 Prodávající je oprávněn, mimo jiné v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (vizte odst. 4.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
6.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a slevu lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží.

7 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU
7.1 Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
7.1.1 bylo-li předmětem koupě zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
7.1.2 bylo-li dodané zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím,
7.1.3 bylo-li zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit (vztahuje se zejména na koupi balení kávy, které nelze po otevření vrátit).
7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů:
7.2.1 od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
7.2.2 od převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy kupující objednal různé zboží v rámci jedné objednávky, avšak prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
7.2.3 od převzetí poslední položky nebo části zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je prodávajícím dodáváno po částech zboží sestávající z několika položek nebo částí.
7.3 Doporučeným způsobem odstoupení od kupní smlouvy je písemné odstoupení, odeslané na adresu elektronické pošty prodávajícího [kristyna@cokafe.com]. V odstoupení je kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky (datum nákupu).
7.4 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
7.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 7.2 se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení od kupní smlouvy doručeno prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující je povinen zaslat zboží na adresu dle odst. 1.1.
7.6 Poté, co kupující vrátí zboží prodávajícímu je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno apod.
7.7 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 7.2 prodávající vrátí kupujícímu do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu zboží odpovídajících nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží. Bez ohledu na lhůtu uvedenou v předchozí větě není prodávající povinen zaslat kupní cenu kupujícímu zpět dříve, než mu kupující zboží doručí, popř. než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
7.8 Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od kupní smlouvy nese kupující, a to i v případě, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.
7.9 Tento článek se nepoužije na kupní smlouvu, která byla uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem (zejména který je podnikatelem), přestože součástí potvrzení o přijetí objednávky, zaslaného takovému kupujícímu, může být i formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 7.2.
7.10 Kupující, kteří nejsou spotřebitelé, jsou oprávněni odstoupit pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

8 ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO ZA SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ
8.1 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy dle odst. 7.2 za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti (jinak řečeno způsobem, jakým by se kupující mohl s povahou a vlastnostmi zboží obeznámit v kamenném obchodě).
8.2 V případě, že zboží bude prodávajícímu doručeno poškozené, opotřebené (jinak než způsobem nutným k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží) nebo částečně spotřebované zboží, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží tímto způsobené. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na snížení hodnoty vráceného zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží. Za poškození zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení zboží (to neplatí v případě prodeje kávy, kterou lze vrátit – odstoupit od kupní smlouvy – pouze v případě, nebylo-li balení kávy otevřeno).

9 DODÁNÍ ZBOŽÍ
9.1 Možnosti dodání zboží nabízené prodávajícím jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
9.2 V případě, že je způsob dodání smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
9.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
9.4 Kupující souhlasí, že pokud si zboží nepřevezme do 7 dnů od okamžiku, kdy bude zboží připraveno k vyzvednutí v místě určeném kupujícím (v případě osobního odběru), anebo zboží bude zasláno zpět prodávajícímu, uplynutí uvedené lhůty (v případě osobního odběru) anebo doručením zboží zpět prodávajícímu závazek z kupní smlouvy automaticky zaniká, nedohodne-li se prodávající s kupujícím v konkrétním případě jinak.
9.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu či faktickým převzetí zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození, neprodleně kontaktovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘI PŘEVZETÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména §§ 1914 až 1925 a §§ 2099 až 2117 občanského zákoníku a v případě spotřebitele též §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
10.2 Ujednání uvedená dále v tomto článku se nepoužijí na kupujícího, který není spotřebitelem (zejména na podnikatele).
10.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
10.3.1 má zboží vlastnosti, které prodávající uváděl výslovně v internetovém obchodu (obvykle v popisu zboží) a které je uvedeno v kupní smlouvě, popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
10.3.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající v internetovém obchodu uvádí (obvykle v popisu zboží) nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
10.3.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
10.3.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.4 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
10.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Kupující je povinen zjištěnou vadu zboží reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co
vadu zboží zjistí, nejpozději však do 30 dnů od zjištění vady.
10.6 Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li takový postup možný, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Jde-li však o takovou vadu zboží, jejíž výměna za nové zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady.
10.7 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad (nejméně 3 vady současně, z nichž každá brání řádnému užívání zboží, nebo 4 různé odstranitelné vady). V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
10.8 Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu součásti zboží nebo na bezplatnou opravu zboží (viz odst. 10.6), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
10.9 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit svá práva z vadného plnění a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
10.9.1 odstranění vady dodáním nového kusu zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;
10.9.2 bezplatné odstranění vady zboží opravou;
10.9.3 přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží; nebo
10.9.4 odstoupení od kupní smlouvy (a vrácení kupní ceny). Podstatné porušení je takové porušení kupní smlouvy, o němž smluvní strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
10.10 U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
10.11 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží (resp. zboží nemá vadu) v následujících případech:
10.11.1 Pokud bylo zboží prodáno jako vadné za nižší cenu a tento nedostatek byl uveden ve specifikaci konkrétního zboží nebo pro tento nedostatek byla sjednána nižší cena. Totéž platí u použitého zboží v míře odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení zboží, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
10.11.2 Pokud došlo ke změně vlastností zboží, která je způsobena opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním, nesprávným užíváním zboží, včetně nedodržení návodu k použití a údržbě, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou zboží (např. při nesprávným praním, žehlením, použitím nesprávného pracího prostředku apod.), přirozenou změnou materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, poškozením ze strany kupujícího, třetí osoby nebo poškozením způsobeným vyšší mocí a v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.
10.11.3 V případě, že kupující před převzetím zboží o vadě věděl (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v kupní smlouvě).

11 UPLATNĚNÍ REKLAMACE
11.1 Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (dále též „reklamace“) u prodávajícího, není-li stanoveno jinak, a to bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo, nejpozději však do 30 dnů od zjištění vady. Další užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží nebo nemožnost posouzení příčiny vady. Reklamace, která nebude uplatněna včas, bude posouzena jako neoprávněná.
11.2 V rámci reklamace musí kupující uvést své kontaktní údaje a popis vady. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen uvést způsob, jakým chce reklamaci vyřídit (tedy jakým způsobem požaduje vadu odstranit). Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
11.3 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení kupní smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy (viz odst. 10.9).
11.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží prodávajícímu (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
11.5 Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
11.6 Prodávající dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
11.7 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady.
11.8 O reklamaci kupujícího, který není spotřebitelem, rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník bez zbytečného odkladu, nedohodne-li se s kupujícím jinak.
11.9 Reklamace kupujícího, který je spotřebitelem, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitelem, nedohodne na delší době. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy (viz odst. 10.8).
11.10 Reklamace kupujícího, který není spotřebitelem, včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.
11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
11.12 Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do 15 dnů od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, případně do 15 dnů od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
11.13 V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 15 dnů poté, co jej prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, kupující souhlasí, že prodávající je oprávněn nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo kdykoli později; na tento prodej se uplatní § 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty 30 dnů toto zboží zničit nebo vyhodit.

12 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
12.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
12.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.
12.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
12.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
12.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky či webového rozhraní internetového obchodu nebo v důsledku jejich užití této v rozporu s jejich určením.
12.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
12.7 Informace o zboží a kupní ceně uváděné prodávajícím ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou závazné, s výjimkou zjevných chyb. Za zjevnou chybu v kupní ceně zboží je považována například o 70 % nižší kupní cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé. V případě, že tato situace nastane, prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
12.8 Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě jakoukoli pohledávku za prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

13 KÁVOVÉ PŘEDPLATNÉ
13.1 Kávové předplatné je založeno na principu pravidelných měsíčních zásilek čerstvě upražené kávy po dobu 3, 6 nebo 12 měsíců, dle výběru kupujícího nebo pravidelně měsíčně dokud nedojde ke zrušení zákazníkem nebo dodavatelem (viz 13.2 Měsíční předplatné). Kávové předplatné je odesíláno do 3 dnů po obdržení objednávky a následně každý měsíc ve stejném termínu. V případě, že v termín předplatného připadne na státní svátek, je pro odeslání kávového předplatného zvolen náhradní termín odeslání. Kupující je povinen v průběhu předplatného oznamovat prodávajícímu změny v dodacích údajích (adresa, telefonní číslo, emailová adresa).

13.2 Měsíční předplatné („Netflix“ formát): Vaše měsíční předplatné bude platné, dokud nebude zrušeno. Abyste mohli používat měsíční předplatné, musíte nám poskytnout platebních metodu. „Platební metodou“ se rozumí aktuální, platná a přijímaná platební metoda, která může být čas od času aktualizována a která může zahrnovat platby prostřednictvím vašeho účtu u třetí strany. Pokud svoje měsíční předplatné nezrušíte před datem fakturace, dáváte nám oprávnění naúčtovat poplatek za měsíční předplatné za další fakturační cyklus na vrub vaší platební metody (viz sekce „Zrušení“ níže). 

13.2.1 Fakturační cyklus. Poplatek za měsíční předplatné bude účtován na vrub vaší platební metody v konkrétní datum platby, které je uvedeno na stránce „Můj účet“ v sekci „Předplatné“.
13.2.2 Zrušení. Svoje měsíční předplatné můžete kdykoli zrušit. Zrušení provedete na stránce „Můj účet“ v sekci „Předplatné“.
13.2.3 Změny v ceně předplatného. Naše ceny služeb můžeme čas od času změnit. Všechny změny cen budou platit nejdřív po 30 dnech od chvíle, kdy vám změnu oznámíme.

14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
14.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), související se zpracováním osobních údajů kupujícího prodávající plní prostřednictví Zásad se zpracováním osobních údajů, dostupných na stránkách internetového obchodu.

15 KOMUNIKACE
15.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce.

16 ŘEŠENÍ SPORŮ
16.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
16.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
16.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
16.4 Kupující, který je spotřebitelem, má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

17 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
17.1 Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
17.2 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z kupních smluv uzavřených za doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
17.3 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
17.4 Kupující má možnost sdělit prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz odst. 1.1). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s prodávajícím kupní smlouvu.
17.5 Je-li některé ujednání obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ujednání nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ujednání co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ujednání není dotknutá platnost ostatních ujednání. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
17.6 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 10. 2019.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
– Adresát:
R.Charde s.r.o. (COKAFE)
Vítkovická 3369
Ostrava, 702 00
Email: kristyna@cokafe.com
– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží
(*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
– Adresa spotřebitele/spotřebitelů
– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
– Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

Počítám...
  • Žádné produkty v košíku.